H & A - HUET - ANHALT-HUET - SCP Versailles, Île-de-France
1